Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2020

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2020

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 października 2020

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12 października 2020

w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarz Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów placówek oświatowych za osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów  i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z  placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Małej Wsi do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2020 r. 

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich opiekunów

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w Gminie Mała Wieś na 2021 rok

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 roku             

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu Pani Iwonie Sobótko

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 czerwca 2020 roku                                                                                                                                                                                                              

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 26 czerwca 2020 roku   

w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
zmieniające zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz powołania komisji rekrutacyjnej
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi za 2019 r.
 
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Małej Wsi do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przedłożenia Raportu o stanie gminy Mała Wieś za 2019 rok
 
w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe w Urzedzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie wprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku
 
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 roku
 
w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za 2019 rok
 
w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Mała Wieś
 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach oraz programów działalności i planu pracy na 2020 rok
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 20.02.2020 roku otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu  polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 r.
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  Załącznik
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatora programu  polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 r.
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności
 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
 
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020" w 2020 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dl klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2020/2021
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2020/2021
 
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś za 2019 rok
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małej Wsi
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Mała Wieś
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości
 
w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Domu"Senior +,, w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2
 
w sprawie przyjęcia na 2020 r. planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Mała Wieś, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Mała Wieś na 2020 rok
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Podgórzu
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i kasy Urzędu Gminy Mała Wieś
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 5.12.2019 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 5.12.2019 r. otwartym konkursem ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
 
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Mala Wieś z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15 listopada 2019 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2020 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś na lata 2020-2034
 
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 14.11.2019 roku
w sprawie: Powołania Komisji Odbiorowej do dokonania końcowego odbioru robót budowlanych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi”
 
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 8 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 listopada 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych Gminy Mała Wieś w 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 listopada 2019 roku
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa oraz instrukcji gospodarki paliwami dla pojazdów i sprzętu z silnikiem spalinowym stanowiących własność Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 października 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 października 2019 roku
w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019
 
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie powołania komisji zdrowotnej ds. zaopiniowania podziału w 2019 roku środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym
 
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach oraz programów działalności i planu pracy na 2019 rok
 
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 września 2019 roku
w sprawie zmiany ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mała Wieś"

 

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19 września 2019 roku

 

w sprawie procedury przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11 września 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 września 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 2 września 2019 roku
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów placówek oświatowych w przypadku ich nieobecności
 
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mała Wieś , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi za pierwsze półrocze 2019 r.
Zał nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do w/w zarządzenia
 
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne
 
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Podgórzu wyłącznie w postaci elektronicznej
 
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 sierpnia 2019 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi Pani Alicji Marii Białeckiej
 
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21 sierpnia 2019 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania Gminnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu
 
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19 sierpnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach oraz programów działalności i planu pracy na 2019 rok
 
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 lipca 2019 roku
w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 lipca 2019 roku
w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020 rok przypadających na poszczególne sołectwa Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 lipca 2019 roku
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w Gminie Mała Wieś w 2020 roku
 
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia indywidualnych stawek amortyzacji dla majątku powstałego w wyniku realizacji projektu ,,Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii"- nr projektu RPMA.04.01.00-14-6942/16
 
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zlecenia w trybie małych zleceń, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 11 lipca 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz powołania komisji rekrutacyjnej
 
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Gminnej Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu
 
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy  Mała Wieś z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 10 czerwca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 33/1/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Mała Wieś za 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie zlecenia w trybie małych zleceń, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 14 maja 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 13 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi
 
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie  Nr 28/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 9 kwietnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Mała Wieś
 
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 1 kwietnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Gminy Mała Wieś zlokalizowanych przy ul. Jana Kochanowskiego 1 i ul. Płońska 4