OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY MAŁA WIEŚ

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1,   09-460 Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Planowania i Finansów (PF)

I.             Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

1)       posiadanie polskiego obywatelstwa ,

2)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych   ,

3)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,

4)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       wykształcenie wyższe I lub II stopnia,

7)       umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa,

8)       biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),

  1. Wymagania dodatkowe:

1)       doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

2)       wiedza w zakresie przepisów prawa a w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym , finansach publicznych   i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

3)       orientacja w zagadnieniach rozwoju Gminy Mała Wieś,

4)