OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY MAŁA WIEŚ

O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego1,   09-460 Mała Wieś

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Planowania i Finansów (PF)

I.             Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

1)       posiadanie polskiego obywatelstwa ,

2)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych   ,

3)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,

4)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       wykształcenie wyższe I lub II stopnia,

7)       umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa,

8)       biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),

  1. Wymagania dodatkowe:

1)       doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

2)       wiedza w zakresie przepisów prawa a w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym , finansach publicznych   i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

3)       orientacja w zagadnieniach rozwoju Gminy Mała Wieś,

4)       umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

               Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej   należy:

a)         prowadzenie dokumentacji księgowej zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i osób prawnych:

                    - podatku rolnego,

                    - podatku leśnego,

                          - podatku od nieruchomości,

-           podatku od środków transportowych,

b)      prowadzenie dokumentacji i ewidencji   dochodów z najmu   i dzierżawy   majątku gminy,

c)       rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat,

d)      sporządzanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych, rozliczanie podatku dochodowego,

e)       pobór i dochodzenie zobowiązań podatkowych – egzekucja należności pieniężnych,

f)       sporządzanie informacji z realizacji podatków i opłat lokalnych   oraz z wpływów majątku gminy,

g)        wystawianie faktur VAT na usługi najmu ,wynajmu i dzierżawy   majątku gminy,

h)      sporządzanie dziennych zestawień sprzedaży w zakresie   prowadzonych usług,

i)        prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów ,odpisów ,wpłat, zwrotów   i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,

j)        kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników i inkasentów,

k)      terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych ,takich jak upomnienia ,tytuły wykonawcze,

l)        sporządzanie sprawozdań z realizacji podatków i opłat wg klasyfikacji dochodów,

m)    ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych,

n)      kasowa obsługi urzędu w czasie nieobecności kasjera,

o)      opracowywanie wymaganych ocen ,analiz   i    informacji z   realizacji powierzonych zadań,

p)      gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,

q)      zastępstwo pracownika ds. podatków i opłat w czasie jego nieobecności,

r)        wykonywanie innych poleceń zleconych   przez   Skarbnika Gminy.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny

2)       życiorys – curriculum vitae ( z podaniem telefonu kontaktowego),

3)       kwestionariusz osobowy

4)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)       kserokopie świadectw pracy,

6)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  1. Wymogi formalne:

1)       złożenie wymaganych dokumentów,

2)       spełnienie wymogów związanych ze stanowiskiem określonych w punktach I i II.

Ważne:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.     

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicz:   referent ds. księgowości podatkowej do dnia 26   sierpnia 2013 roku , w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, pokój nr 7- sekretariat, do godz. 15.00 lub drogą pocztową na adres urzędu.   Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert nadesłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego. .

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy pod adresem: www.malawies.bip.org.pl   oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

            Wyłoniony kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokóle z naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób będą wydawane przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po tym okresie zostaną zniszczone.

 

VI.    Informacje uzupełniające:

  1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś w m-cu lipiec 2013r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.
  2. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz Gminy Mała Wieś, tel. 24 2697964 lub osobiście w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

Mała Wieś, dnia 09 sierpień 2013r.

Wójt Gminy Mała Wieś

Andrzej Barciński
Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych

3. Oświadczenie o niekarnalności

4. Oświadczenie o obywatelstwie

5. Oświadczenie o stanie zdrowia

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych