Stare Świecice, 17.05.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z późn. zm./

 

I. Zamawiający:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Adres do korespondencji: Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś

tel. 606 685 062              

e- mail: sds@malawies.pl

 

                                               Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1) Wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, m.in.:

- kinezyterapię,

- terapie manualną,

- ćwiczenia indywidualne,

- masaże,

- metody specjalistyczne fizjoterapii.

 

2) Opracowanie planów rehabilitacji dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.           

3) Realizacja programów rehabilitacyjnych po zatwierdzeniu przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.

4) Prowadzenie fizjoterapii aktywizującej ruchowo oraz prowadzenie indywidualnych dopasowanych do rodzaju niepełnosprawności zajęć.

5) Liczba osób objętych rehabilitacją: 30 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

4) Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 40 godzin miesięcznie, w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.

5) Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo.

6) Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu rejestru godzin realizacji zlecenia.

7) Przewidywany termin realizacji zlecenia od czerwca 2018r. do 31.12.2018 roku.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym postepowaniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i/lub fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy.

 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

 

1 Zleceniodawca wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1),

b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c) dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i/lub fizjoterapii,

d)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

e)   referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, bądź oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

3. Zleceniodawca nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zleceniodawcy z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcą.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Wymagają one na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentów wymienionych w pkt. 1 przez Wykonawcę, Zleceniodawca uzna, że  pismo wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania jest Pani Bogumiła Radzka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, tel. 606 685 062, e-mail: bradzka@malawies.pl

VI. Miejsce składania ofert

Dla ofert składanych w formie papierowej lub elektronicznej:

Ofertę cenowa należy złożyć w siedzibie Zleceniodawcy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś w terminie do 4 czerwca 2018r. do godz. 10: 00 w zamkniętej i opisanej kopercie „Wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach”

Oferty, które wpłyną do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach po wyznaczonym terminie składania będą odsyłane bez otwierania.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach w dniu 04.06.2018 r. o godz. 10:30.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 ceny oferowanej brutto (wynagrodzenia ryczałtowe).

2. Wartość cenową należy podać w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zasada zaokrąglenia: poniżej – należy końcówkę pominąć, poniżej i równe – należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zleceniodawcy obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zleceniodawca w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zleceniodawcę, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zleceniodawcy obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie kierował się następującymi kryteriami ( liczonymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Cena – 100%

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 10,00 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium będzie dokonana zgodnie z formułą:

            cena najniższa z oferowanych

Cena =       cena oferowana                       * 10,00 pkt. = …………………..pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany Oferent, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

IX. Informacje o formalnościach

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny lub innych warunków zamówienia, celem uzyskania najkorzystniejszych warunków jego realizacji.

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, Zleceniodawca wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość poprawy oczywistych omyłek z złożonych ofertach,

4. W przypadku, gdy oferty wykonawcy zawierają braki lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że cena jest rażąco niska, Zleceniodawca może wezwać wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postepowania, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zleceniodawca wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

X. Informacje dodatkowe:

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, który obowiązuje w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz jednostkach organizacyjnych gminy. Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postepowania.

3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zleceniodawcy. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowo – cenowy

2. Projekt umowy

 

                                                                                                          Zatwierdził

                                                                                  ……………………………………………………………….

                                                                                                              (data i podpis osoby zatwierdzającej postepowanie)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Załącznik nr 1

…………………………………………………………..

                        (pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

NIP: ……………………………………………………

REGON: ………………………………………………

tel.: ……………………………………………………..

fax: ………………………………………………………

adres  e-mail: ……………………………………….

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

                              

                                                                              Zamawiający:

                                                                              Środowiskowy Dom Samopomocy  w Starych Święcicach

                                                                              Stare Święcice 22

                                                                              9-460 Mała Wieś

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………………………..o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na:

Wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Ja/My, niżej podpisani,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Cena brutto za świadczenie 1 godziny usługi fizjoterapeuty:

...……………………zł brutto

Słownie cena ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że posiadam wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot oferty.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.

5. Oświadczam, że dysponuję potencjałem kilku osób planowanych do wykonywania usług fizjoterapeuty objętych niniejszą ofertą ma obowiązek wskazania długości doświadczenia dla każdej z tych osób.

6. Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

7. Oświadczam, że zapoznałem się, przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady   określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, który obowiązuje w Urzędzie Gminy Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych.

8. Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań umowy jest:

Pan/Pani: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

tel./e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………………………….                                                                  ………………………………………………..                          

                     miejscowość i data                                                                                                                                          /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do                                                                                                                                                                                                                                    podpisania oferty/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2

 

Umowa świadczenia usług

 

 

Zawarta w dniu …………………………………….r. w Starych Święcicach pomiędzy

 

Środowiskowym Domem Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś

Regon: 362965820     NIP: 7743225496

zwanym dalej Zamawiającym

 

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Regon:……………………………………………..      NIP: ………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

 

§ 1 Przedmiot umowy

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, m.in.:

- kinezyterapię,

- terapie manualną,

- ćwiczenia indywidualne,

- masaże,

- metody specjalistyczne fizjoterapii.

2. Opracowanie planów rehabilitacji dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.      

3. Realizacja programów rehabilitacyjnych po zatwierdzeniu przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.

4. Prowadzenie fizjoterapii aktywizującej ruchowo oraz prowadzenie indywidualnych dopasowanych do rodzaju niepełnosprawności zajęć.

5. Liczba osób objętych rehabilitacją: 30 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

6. Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo.

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy oraz wszelkie wymagane dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, a także spełnia wymagania zdrowotne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Umowa będzie wykonywana w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, w tym w szczególności do udzielania wszelkich informacji, udostępnienia sprzętu oraz materiałów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1.

5. Wykonawca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego zlecenia, która dokumentować ma faktyczny czas wykonania przez Wykonawcę  usługi.

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie czynności określonych w umowie Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy.

 

§ 2 Czas trwania umowy

 

1. Umowę zawiera się od dnia ………………………………. do……………………………………….. na czas określony.

2. Szczegółowy harmonogram świadczonych usług ( dni oraz ilość godzin) zawiera załącznik nr 1 do Umowy.

 

§ 3 Ochrona tajemnicy placówki, na rzecz, której Wykonawca świadczy usługi

 

1. Wykonawca, któremu Zleceniodawca powierzył wykonywanie usług zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Zleceniodawcy. Wykonawca zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z ob. przepisów prawa.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy jak również po jej rozwiązaniu.

 

§ 4 Rozliczenie wzajemnych należności

 

1. Za wykonywane usługi Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w …………………za godzinę brutto (słownie:………………………………………………………………………).

2. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy rachunek/fakturę nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za dany miesiąc, w którym była wykonana usługa.

 

Dane do faktury:

 

Nabywca: Gmina Mała Wieś

ul. Jana Kochanowskiego 1

09-460 Mała Wieś

NIP: 774 321 10 86

 

Odbiorca świadczonych usług:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś

 

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zleceniodawca będzie regulował w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

 

 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         (Zleceniodawca)                                                                                            (Wykonawca)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-17 11:50:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 11:50:24
  • Liczba odsłon: 643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6142967]

przewiń do góry