Konkurs ofert wersja pdf

  ZARZĄDZENIE NR 324/06/2018                      

WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U.   z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz Uchwały   Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z   dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020”, zarządza się, co następuję:

 

§1.

Ogłasza się konkurs ofert   na realizację świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego w 2018 roku na podstawie Uchwały Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020”, zwanego dalej Programem.

 

§2.

1. Ustala się regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczenia, o którym mowa w §1 w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1,

2. Ustala się treść ogłoszenia konkursu ofert w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2,

3. Ustala się formularz ofertowy, który stanowi załączniki nr 3,

4. Ustala się projekt umowy na wykonanie świadczenia zdrowotnego, stanowiący załącznik     nr 4.

§3.

Oceny ofert   złożonych w konkursie ofert na wybór realizatora Programu w 2018 roku, dokona komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Mała Wieś odrębnym zarządzeniem.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mała Wieś.

 

§5.

Ogłoszenie o konkursie ofert, o którym mowa w §1 wymaga podania do publicznej wiadomości co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś.

 

§6.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 324/06/2018

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

 

Regulamin Konkursu Ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020”

w 2018 roku

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1.

1.     Regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej                    pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady postępowania przy wyborze realizatora świadczeń zdrowotnych w tym zakresie,   świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Mała Wieś.

2.     Środki przeznaczone na realizację Programu w 2018 r. nie mogą przekroczyć 10 000,00 zł.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

§2.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2018   r., poz. 160).

 

 

ROZDZIAŁ II

Szczegółowe warunki konkursu

 

§3.

Minimalne wymagania stawiane realizatorowi Programu polityki zdrowotnej niezbędne do     jego realizacji:

1)    zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora programu polityki zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów z przedmiotem tego programu,

2)    w zakresie personelu udzielającego świadczenia w ramach programu polityki zdrowotnej wymaga się:

a)     co najmniej 1 lekarza spełniającego warunki Narodowego Funduszu Zdrowia                           w zakresie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,

b)    co najmniej 1 pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z   uprawnieniami do wykonania szczepień,

c)     personel do obsługi organizacyjnej programu, który będzie odpowiedzialny za rejestrację pacjentów i prowadzenie bazy danych.

3)    w zakresie dostępności do świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej:

a)     dostępność do świadczeń co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu                        w godzinach popołudniowych.

4)    w zakresie wyposażenia w sprzęt:

a)     wyposażenie gabinetu lekarskiego i gabinetu szczepień zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§4.

1.     Oferent realizuje program na terenie Gminy Mała Wieś.

2.     Oferent przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej   oraz dostępnymi środkami technicznymi i farmaceutycznymi, a także zgodnie z zasadami kodeksu etyki lekarskiej.

3.     Oferent przyjmuje współpracę z pielęgniarką szkolną w celu przeprowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych w szkołach, po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu                          z dyrektorami szkół.

4.     Miejsce realizacji programu – pomieszczenia, w których będą realizowane świadczenia, muszą spełniać wymogi przepisów prawa.

 

§5.

Zakres realizowania programu polityki zdrowotnej:

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w celu przygotowania materiałów i przeprowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych z dziewczętami i chłopcami urodzonymi w 2006 roku                    oraz ich rodzicem/opiekunem prawnym w zakresie problematyki zakażeń wirusem HPV, na temat m.in.: zasad udziału w programie, ryzykiem jakie niesie ze sobą zakażenie wirusem HPV, zasadami przeciwdziałania zakażeniu oraz istotną profilaktyką, prawie do nieskorzystania z udziału w programie. Poinformowanie, iż szczepienia te nie zapewniają 100% ochrony przed rakiem szyjki macicy, skutkach przerwania szczepień, możliwości wystąpienia działań niepożądanych w trakcie trwania cyklu szczepień, sposobie postępowania   w przypadku powikłań poszczepiennych, a także r ozpowszechnianie informacji                                     o realizowanym Programie (m.in. w siedzibie realizatora). W ramach Programu powinno zostać przeprowadzone co najmniej jedno spotkanie.

2. Zaproszenie uprawnionych dziewcząt do szczepień i uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie szczepienia przeciw wirusowi HPV.

3. Zakup szczepionek przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, które zapewnią 2-dawkowy schemat szczepień ( szczepionka czterowalenta lub dwuwalentna) oraz spełniają wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem.

4. Wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, bezpośrednio przed podaniem każdej dawki szczepionki, udokumentowanego stosownym wpisem.

5. Wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, zgodnie z obowiązującą procedurą i schematem szczepień obowiązującym dla danej grupy wiekowej – szczepienie stosownymi dawkami w odstępach zalecanych przez producenta.

6.   Utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

7. Sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień) i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie danych w siedzibie podmiotu, realizującego Program.

8.   Inne ważne czynności niezbędne dla realizacji zadania.

9.   Monitorowanie:

·       liczba dziewcząt objętych programem,

·       liczba dziewcząt objętych programem, którym podano 2 dawki szczepionki,

·       liczba dziewcząt, którym nie podano szczepionki, na skutek przeciwwskazań,

·    liczba dziewcząt, którym nie podano szczepionki, na skutek braku zgody rodziców/opiekunów prawnych,

·       liczba spotkań edukacyjnych,

·       liczba odbiorców spotkań edukacyjnych ( dziewcząt, chłopców, rodziców/opiekunów prawnych).

10. Złożenie sprawozdania z realizacji programu polityki zdrowotnej.

Zastrzega się, iż każdy rodzic bądź opiekun prawny będzie miał prawo wniesienia pisemnej uwagi do realizatora programu zdrowotnego w zakresie jakości uzyskanych świadczeń zdrowotnych.

 

 

ROZDZIAŁ III

Cele i założenia konkursu

 

§6.

1.     Celem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pt. „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku, obejmującego szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV   dziewcząt urodzonych w 2006 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś w 2-dawkowy schemacie (szczepionką dwuwaletną bądź czterowaletną), a także współpracę z pielęgniarką szkolną o czym mowa w Rozdziale II §5 pkt 1.

2.     Zadania Gminy z zakresu programu polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku muszą być realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada   2018 roku.

3.     Zawarcie umowy z wybranym podmiotem następuje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert organizowanego przez udzielającego zamówienie na zasadach i w trybie określonym                        w niniejszym Regulaminie.

4.     Szczegółowe oraz ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Mała Wieś a Oferentem.

5.     Przekazane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania i tych które są niezbędne do jego realizowania.

6.     W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć osoby, wchodzące w skład komisji konkursowej bądź bliskie tym osobą.

 

§7.

1.     Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 15 dni przed terminem składania ofert, zamieszczając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mała Wieś oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś.

2.     Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać nazwę, siedzibę organu ogłaszającego konkurs oraz przedmiot konkursu. Treść ogłoszenia określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 324/06/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 stycznia 2018 roku.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Terminy i warunki składania ofert

 

§8.

1.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie formularza ofert oraz niezbędnych dokumentów w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

2.     Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs- Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Mała Wieś, w przypadku nadesłania pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

3.     Termin składania ofert mija 12 lutego 2018 r.

4.     Zamawiający informuję, że oferty powinny być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny i przejrzysty, natomiast oferty zawierające błędne dane,   sporządzone wadliwie, niekompletnie bądź złożone po terminie zostaną odrzucone w postepowaniu konkursowym.

5.     Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1)      wypełniony formularz ofert – załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 324/06/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 stycznia 2018 roku   wraz   z dokumentami poświadczonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem:

a)     kopią wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalności leczniczej, o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 160) zgodnego z aktualnym stanem, faktycznym                 i prawnym,

b)    kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającym m.in. status prawny Oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności zgodnie z aktualnym stanem faktycznym                 i prawnym,

c)     kopią potwierdzenia nadania numeru NIP,

d)    kopią potwierdzenia nadania numeru identyfikacyjnego REGON,

e)     kopią polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

6.     Oferent przestawia w ofercie cenę jednostkowa brutto szczepionki wraz z kosztem badania lekarskiego, iniekcji oraz współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie spotkań informacyjno-edukacyjnych.

7.     Cena wskazana przez oferenta nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej.

 

 

ROZDZIAŁ V

Tryb, kryteria i termin wyboru oferty

 

§9.

1.     Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś.

2.       Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału Oferentów.

3.       Komisja konkursowa działać będzie w składzie 4 osobowym.

4.       Przewodniczący komisji   kieruje pracami komisji i prowadzi jej posiedzenia.

5.       Rozstrzygnięcie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.

6.       W przypadku równego rozkładu głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego komisji.

7.       Z przebiegu posiedzeń komisji sporządza się protokół i podpisują go wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

 

§10.

1.     Członek komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji, jeżeli pozostaje                  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Oferentem bądź pozostają z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji.

2.     Członkowie komisji podpisują oświadczenie, że nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z udziału   w pracach komisji zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1.

3.     W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wójt Gminy Mała Wieś może uzupełnić skład komisji     i powołać do komisji nowego członka.

 

§11.

1.     W ramach I etapu komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej ofert, wykonując kolejno następujące czynności:

1)    stwierdza liczbę otrzymanych ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej,

2)    otwiera koperty z ofertami złożonymi w terminie i zapoznaje się z treścią każdej               z nich,

3)    ustala, które z ofert spełniają warunki określone w regulaminie konkursu,

4)    odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w regulaminie konkursu lub złożone po wyznaczonym terminie,

5)    wybiera oferty, które spełniają wymogi formalne i przechodzi do oceny merytorycznej.

2.     Oferta uznana jest za prawidłową pod względem formalnym, gdy:

1)    jest zgodna z warunkami i celami konkursu,

2)    złożona jest na właściwym formularzu ofert,

3)    złożona jest w wymaganym w regulaminie terminie,

4)    podmiot uprawniony jest do złożenia oferty,

5)    oferta oraz wymagane załączniki podpisane są przez osoby uprawnione,

6)    jest czytelna,

7)    kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rzeczowym.

3.     Wymagane jest złożenie przez oferentów kompletu dokumentów określonych w §8.

4.     W etapie II komisja konkursowa dokonuję oceny merytorycznej. Arkusz oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.     Ocena merytoryczna ofert polega na przyznaniu przez komisję konkursową wartości punktowych za spełnienie poszczególnych kryteriów:

1.     cena jednostkowa brutto za szczepionkę wraz z kosztem badania lekarskiego oraz iniekcji – waga 90%.

 

metoda przyznawania punktów:

 

Liczba punktów przyznana ofercie=

 

Oferta o najniższej cenie brutto- 90 punktów, pozostałe oferty- liczba punktów wyliczona wg powyższego wzoru     

 

2.     podjęcie współpracy z pielęgniarką szkolną w celu przeprowadzenia spotkań informacyjno- edukacyjnych, rozpowszechniania informacji na temat szczepień- waga 10%.

       Liczba punktów przyznana ofercie=

 

Oferta o najniższej cenie brutto- 10 punktów, pozostałe oferty- liczba punktów wyliczona wg powyższego wzoru     

 

6.     W formularzu ofert należy przedstawić propozycje działań podejmowanych we współpracy z pielęgniarką szkolną w celu przeprowadzenia spotkań informacyjno- edukacyjnych, przygotowania materiałów, a także rozpowszechniania informacji na temat realizowanego Programu.

7.     Komisja przeprowadza dyskusję na temat każdej z ofert.

8.     Komisja przygotowuje propozycję wyboru ofert lub nie wybrania żadnej z ofert.

9.     Swoje stanowisko komisja przedstawia w protokole Wójtowi Gminy Mała Wieś                                do zatwierdzenia.

10.     W razie, gdy na konkurs ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, może zostać wybrana, jeśli spełnia wymagania określone w warunkach konkursu.

 

§15.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)         oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

2)         imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

3)         liczbę zgłoszonych ofert,

4)         wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w regulaminie konkursu,

5)         wskazanie ofert, które nie odpowiadają warunkom, określonym w regulaminie konkursu lub zostały zgłoszone po terminie - wraz z uzasadnieniem,

6)         wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienie oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem,

7)         ewentualnie odrębne stanowisko członka komisji konkursowej,

8)         informację o odczytaniu protokołu,

9)         podpisy członków komisji.

 

 

 

§16.

Udzielający zamówienia obowiązany jest zawrzeć umowę z oferentem w ramach ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 324/06/2018 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 stycznia 2018 roku                           w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV                           w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku.

 

§ 17.

Wójt Gminy Mała Wieś dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert na podstawie stanowiska komisji konkursowej, od którego nie przysługuje odwołanie lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, w tym zamknięcia konkursu z uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Załącznik Nr 1

do Regulamin Konkursu Ofert

na realizację programu polityki zdrowotnej

pt. ,,Program szczepień profilaktycznych

przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś

na lata 2018-2020”   w 2018 roku

 

 

 

ARKUSZ OCENY OFERT

 

Nazwa Oferenta

Adres

 

 

 

Przedmiot oferty:

            Realizacja programu polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku

 

Ocena formalna złożonej oferty

Oferta Oferenta spełnia/nie spełnia* wymogów formalnych zgodnych z regulaminem konkursu ofert

Uwagi Komisji Konkursowej:

 

Ocena merytoryczna złożonej oferty

1.

Proponowana cena jednostkowa brutto   dawki szczepionki wraz z badaniem                                i iniekcją

 

2.

Współpraca z pielęgniarką szkolną, rozpowszechnianie informacji na temat szczepień

 

Łączna liczba punktów

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

1. Przewodniczący Komisji konkursowej      ……………………………………….

2. Członek                                                      ……………………………………….

3. Członek                                                      ……………………………………….

4. Członek                                                       ……………………………………….

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 324/06/2018

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Wójt Gminy Mała Wieś

działając na podstawie art. 48b ust 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U.   z 2017 r., poz. 1938                  z późn. zm.) oraz Uchwały   Nr 204/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020”

ogłasza otwarty konkurs oferty na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego                            z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV                    w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku.

 

 

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w Programie polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku, zwanego dalej Programem, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w 2-dawkowym schemacie (szczepionką dwuwaletną bądź czterowaletną) oraz współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie spotkań informatyczno-edukacyjnych.

 

II.   ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

 

III. ADRESACI KONKURSU

Konkurs ofert adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne                   w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160) którzy dysponują personelem medycznym posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

IV. BENEFICJENCI PROGRAMU

1. Szczepienia – dziewczęta z roczników 2006, zamieszkałe na terenie gminy Mała Wieś               i kwalifikujące się do szczepień. Zakłada się wszczepialność na poziomie 100% populacji dziewcząt. Ostateczna liczba dziewcząt objętych szczepieniem uzależniona jest od imiennych zgód złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych. Szacowna liczba dziewcząt objętych programem urodzonych w 2006 roku wynosi 32.

2. S potkania informacyjno-edukacyjne z dziewczętami i chłopcami urodzonymi w 2006 roku oraz ich rodzicem/opiekunem prawny, łącznie szacuję się 140 osób, tj. 70 dzieci               i 70 rodziców/opiekunów prawny.

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2018 ROKU

W 2018 roku w budżecie Gminy Mała Wieś na realizację Programu została przewidziana kwota 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

 

VI. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU

Przewidywany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 roku.

 

VII. PRZEDMIOTOWY ZAKRES PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w celu przygotowania materiałów i przeprowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych z dziewczętami i chłopcami urodzonymi w 2006 roku                    oraz ich rodzicem/opiekunem prawnym w zakresie problematyki zakażeń wirusem HPV m.in.: zasad udziału w programie, ryzykiem jakie niesie ze sobą zakażenie wirusem HPV, zasadami przeciwdziałania zakażeniu oraz istotną profilaktyką, prawie do nieskorzystania                 z udziału w programie. Poinformowanie, iż szczepienia te nie zapewniają 100% ochrony przed rakiem szyjki macicy, skutkach przerwania szczepień, możliwości wystąpienia działań niepożądanych w trakcie trwania cyklu szczepień, sposobie postępowania   w przypadku powikłań poszczepiennych, a także r ozpowszechnianie informacji o realizowanym Programie (m.in. w siedzibie realizatora). W ramach Programu powinno zostać przeprowadzone co najmniej jedno spotkanie.

2. Zaproszenie uprawnionych dziewcząt do szczepień i uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie szczepienia przeciw wirusowi HPV.

3. Zakup szczepionek przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, które zapewnią 2-dawkowy schemat szczepień ( szczepionką czterowalentą lub dwuwalentną) oraz spełniają wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem.

4. Wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, bezpośrednio przed podaniem każdej dawki szczepionki, udokumentowanego stosownym wpisem.

5. Wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, zgodnie z obowiązującą procedurą i schematem szczepień obowiązującym dla danej grupy wiekowej – szczepienie stosownymi dawkami w odstępach zalecanych przez producenta.

6.   Utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

7. Sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień – zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień) i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz archiwizowanie danych w siedzibie podmiotu, realizującego Program.

8.   Inne ważne czynności niezbędne dla realizacji zadania.

9.   Monitorowanie:

·       liczba dziewcząt objętych programem,

·       liczba dziewcząt objętych programem, którym podano 2 dawki szczepionki,

·       liczba dziewcząt, którym nie podano szczepionki, na skutek przeciwwskazań,

·    liczba dziewcząt, którym nie podano szczepionki, na skutek braku zgody rodziców/opiekunów prawnych,

·       liczba spotkań edukacyjnych,

·       liczba odbiorców spotkań edukacyjnych ( dziewcząt, chłopców, rodziców/opiekunów prawnych).

10. Złożenie sprawozdania z realizacji Programu.

Zastrzega się, iż każdy rodzic bądź opiekun prawny będzie miał prawo wniesienia pisemnej uwagi do realizatora programu zdrowotnego w zakresie jakości uzyskanych świadczeń zdrowotnych.

 

Wyżej wymieniony zakres świadczeń w ramach programu zdrowotnego musi być realizowany przez oferenta w całości.

 

VIII. TERMIN I PROCEDURA SKŁADANIA OFERT

1.     Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w formie pisemnej                                         w nieprzekraczalnym terminie do dnia   12 lutego 2018 roku do godz. 13:30   osobiście                            w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1   09-460 Mała Wieś,                  w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs- ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Mała Wieś, w przypadku nadesłania pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

2. Uczestnicy konkursu składają oferty według formularza ofert, będącego załącznikiem nr 3 do zarządzenia Nr 324/06/2018   Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 25 stycznia 2018 roku wraz                   z dołączonymi, poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów wskazanych w formularzu.

3. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

4. Złożona oferta musi być kompletna i podpisana przez osoby upoważnione do działania                  w imieniu i na rzecz jednostki.

5. Oferent przestawia w ofercie cenę jednostkową brutto szczepionki wraz z kosztem badania lekarskiego,   iniekcji oraz współpracy z pielęgniarką szkolną.

6. Cena wskazana przez oferenta nie podlega zmianom w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej.

7. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i nie podlega rozpatrywaniu.

 

IX. TRYBY I KRYTERIA ROZPATRYWANIA OFERT

1. Komisja rozpatrzy złożone oferty w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

2. Wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Mała Wieś   i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Mała Wieś.

3. Oferty złożone po terminie lub nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Głównym kryterium wyboru realizatora programu będzie najniższa jednostkowa cena brutto dawki szczepionki wraz z badaniem i iniekcją oraz   koszty współpracy z pielęgniarką szkolną, rozpowszechnianie informacji na temat szczepień.

5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie, zostaną powiadomione   w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

6. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot zobowiązany będzie do zawarcia umowy na realizację zadania oraz przyjmuje obowiązek realizacji świadczenia.

7. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy podmiot wyłowiony w drodze konkursu   zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.  

8. Termin   związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Konkurs na realizację Programu może zostać przeprowadzony w innym terminie                          w przypadku nie złożenia ofert lub nie rozstrzygnięcia konkursu.

10. Konkurs może zostać rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

11. Wójt Gminy Mała Wieś ma prawo odwołania postępowania konkursowego, unieważnienia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

12. Wójt Gminy Mała Wieś dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert.

13. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 324/06 /2018

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia   25 stycznia 2018 roku

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący wyboru realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w Programie polityki zdrowotnej pt. ,,Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020” w 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

(Pieczęć Oferenta)

 

 

 

 

 

…………………………….………………

                                                                          ( Miejscowość i data)

I.          &nb