Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko

urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji   inwestycji

 

 

Komisja rekrutacyjna   powołana Zarządzeniem Nr 172/42/2016 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 maja 2016 roku w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji   inwestycji, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego informuję, że na w/w stanowisko została wybrana Pani Wioleta Gankowska zam. Ściborowo.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Wioletta Kasztelan
31.05.2016rINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Konkursu na stanowisko urzędnicze: ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji.

 

W wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji , w wyznaczonym terminie tj. do dnia 24.05.2016r do godz. 10-tej, dokumenty złożył 1   kandydat.

1. Wioleta Gankowska, zam. Ściborowo


Po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydata dokumentów do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zakwalifikowała się:


1 . Wioleta Gankowska, zam. Ściborowo


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.   

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Wioletta Kasztelan
25.05.2016r

Urząd Gminy Mała Wieś,

ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Wójt Gminy Mała Wieś

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d.s. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji w Referacie rolnictwa, gospodarki przestrzennej, komunikacji i inwestycji

 1. Wymagania niezbędne :

a)     wykształcenie wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

b)     minimum roczny staż pracy na stanowisku administracyjnym lub biurowym,

c)     posiadane obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na postawie umów   międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia   zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

g)     nieposzlakowana opinia,

h)     znajomość regulacji prawnych z zakresu:
- ustawy prawo budowlane,

ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

ustawy prawo zamówień publicznych

i)        znajomość dostępnych źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych.

 1. Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność planowania pracy i koordynacji działań,

b)       komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

c)       wysoka kultura osobista,

d)      kreatywność, samodzielność, inicjatywa,

e)       znajomość struktury, infrastruktury i charakterystyki Gminy Mała Wieś,

f)        biegła znajomość obsługi komputera. 

g)    doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych krajowych i pochodzących z  Unii Europejskiej oraz realizacji i rozliczaniu projektów i zadań inwestycyjnych.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych poprzez wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

b)   poszukiwanie oraz pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków finansowych na realizacje zadań inwestycyjnych,

c)      przygotowanie wniosków aplikacyjnych,

d)   współpraca z podmiotami realizującymi projekty, zlecanie wykonania dokumentacji projektowej i budowlanej,

e)     przygotowanie i prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji oraz ich odbiór,

f)      rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem w użytkowanie  i na majątek.

 

 1.   Warunki zatrudnienia na stanowisku.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych; praca w budynku zakładu oraz możliwe prowadzenie czynności poza zakładem.

Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w
przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), wynosi 0 %.

 

 1. Wymagane dokumenty.

a)    List motywacyjny i curriculum vitae (CV).

b)     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

c)    Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

d)   Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

e)    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

f)   Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

g)     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2014 r. poz.1182 z póź.zm.)

h)     Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem,

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych :

a)     Termin: 2016.05.24,  Godz: 10:00.

b)   Sposób: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowania i realizacji inwestycji.”

c)       Miejsce:

- osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie Urzędu Gminy w Małej Wsi (pokój nr 9) ,

listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy): Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

 

 1.   Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa w dwóch etapach:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Informacje telefoniczne odnośnie naboru: 024 269 79 60

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. 

Wójt Gminy

/Zygmunt Wojnarowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-10 05:54:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Grzelak Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 07:00:04
 • Liczba odsłon: 5933
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6087510]

przewiń do góry